Classwork.English

He plays in the garden.
He play the garden .

They  have dinner.
They had dinner.

I go to the countryside.

English

I live in a big house .There is a big shop behined our house and many xmas trees in front of it. On the right corner of it there  is a playing garden and on the left of it we have many animals. Our house is in the middle of this. My room is in the corner of house.It has five room. Near my room is bathroom. Between my room is big bear which I have presented from mother.

English

Գրիր այս բառերի հոմանիշները՝ wonderful, speak, little, begin

wonderful – fine, speak- talk, little- less, begin- start

Գրիր այս բառերի հականիշները՝ new, win, under, the strongest, everyone, now, jealous, beautiful

new-old, under-on, the strongest- the sickest, everyone- noone, now-then, beautiful-ugly

Տեքստից դուրս գրիր այս հարցերին՝ What? Where?, How? What to do? պատասխանող բառեր։Օրինակ ՝ What? – a dog, Where?- in the room, How?- beautiful,  What to do? -to play

what?_A cat, where?-in the room, How?-beautiful, What to do?-to play

Գրիր հետևյալ բառերի համեմատության աստիճաններըօրինակ՝ high- higher-the highest, beautiful-more beautiful- the most beautiful

wonderful- more wonderful- the most wonderful , fantastic-more fantastic-the most fantastic, strong-stronger- the strongest, small-smaller-the smallest, good-better-the best, interesting-more interesting-the most interesting, near-nearer the nearest, difficult-more difficult-the most difficult, bad-worse-the worst, short-shorter the shortest.

wonderful, fantastic, strong, small, good, interesting, near, difficult, bad, short

Ձմռան արկածները Adventures of the winter

Լինում է, չի լինում մի ձմեռ։ Ձմեռը աղջիկ է, նա ունի երեք եղբայր, նրանք շատ են վիճում և շատ տարբերվում են իրարից: Երբ ձմեռը գալիս է, ցուրտ է, երբ եղբայրներից մեկն է գալիս՝ և՛ ցուրտ է, և՛ շոգ, երբ մյուս եղբայրն է գալիս, շատ շոգ է, դրա համար էլ շատ են վիճում։ Բոլոր երեխաները շատ են սիրում ձմեռը նրա համար, որ ձյուն է գալիս, և բազմաթիվ տոներ են լինում: Ես այդ երեխաներից մեկն եմ, ես էլ սիրում եմ ձմեռը շա՜տ-շա՜տ։

Once upon a time there is winter.Winter is a girl she has three brother they always quarreled and are very different from each other. When winter is coming it is cold, when the other brother is coming it is also cold and hot , when the next brother is coming it is too hot that’s why they often quarreled.All children like winter for there is snow and there are many celebrations. Ione of this children Ialso like winter very much.

 

English

Տեղադրիր բայերը համապաստասխան տեղերում (ran, jumped, pulled, made, learnt, was, ate, swallowed)

 1. The greedy hippo__was_______a selfish animal.
 2. He __ate________the cat’s food, the dog’s food and the cow’s food too.
 3. One morning he ____jumped_____into the lake.
 4. The cat, the dog and the cow__pulled_______him out.
 5. Hippo __ran_____past them and ate everything on their table.
 6. The animals got very angry and they __made__him a pie from fish and soap.
 7. Hippo _swallowed______the pie. Oh, no! He had a tummy ache.
 8. He ___learnt______his lesson and left the town. Bye, greedy Hippo.

Տեքստի ընդգծված նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական, այնուհետ գրեք ներկա ժամանակաձևով։

There was a greedy hippo.Was there a greedy hippo.There wasnt greedy hippo.There is a greedy hippo.

He ate everything in sight. Did he eat everything in sight.

Անծանոթ բառերից ընտրիր 5  բառ և կազմիր նախադասություններ։

English

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ take, follow, visit, interesting, look at

I taRe my doll to school .They followed the tourists.We visit The National Gallery today.She looked at me.I looked an interesting film yesterday.

Հետևյալ նախադասությունները գրիր անցյալ և ներկա շարունակական ձևերով, օրինակ՝  They play-They played. They are playing.

They sing songs.

They sang songs

They are singing songs.

I spend a wonderful time.

I spent a wonderfwul time.

I am spending a wonderful time.

He has his lunch.

He had his lunch.

He is having his lunch.

They look at the picture.

They looked at the picture.

They are looking at the picture.

 

 

 

 1. They laugh to a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She come yo us tomorrow. (yo come)
 3. You always count to well. (To count)
 4. We sing to a lot yesterday. (to sing)
 5. They work to much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they go to the cinema. (to go)