English

Տեղադրիր բայերը համապաստասխան տեղերում (ran, jumped, pulled, made, learnt, was, ate, swallowed)

  1. The greedy hippo__was_______a selfish animal.
  2. He __ate________the cat’s food, the dog’s food and the cow’s food too.
  3. One morning he ____jumped_____into the lake.
  4. The cat, the dog and the cow__pulled_______him out.
  5. Hippo __ran_____past them and ate everything on their table.
  6. The animals got very angry and they __made__him a pie from fish and soap.
  7. Hippo _swallowed______the pie. Oh, no! He had a tummy ache.
  8. He ___learnt______his lesson and left the town. Bye, greedy Hippo.

Տեքստի ընդգծված նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական, այնուհետ գրեք ներկա ժամանակաձևով։

There was a greedy hippo.Was there a greedy hippo.There wasnt greedy hippo.There is a greedy hippo.

He ate everything in sight. Did he eat everything in sight.

Անծանոթ բառերից ընտրիր 5  բառ և կազմիր նախադասություններ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s