Գործնական աշխատանք

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերն ու երկհնչյունները:

Ինձ այնպե՜ս է հրապուրում  էլեկտրոնային խաղը: Ամբողջ օրը հետևում եմ փոքր մարդուկին, որը կապույտ հանդերձով է: Իմ հրամանով նա մտնում է մութ աշխարհը, ելնում բարձր պարսպի վրա: Մի սխալ, և հրեշը հաղթում է մարդուկին: Բայց ես այնքան եմ խաղում, որ քաջ Մարիոն (այդպես է մարդուկի անունը) ազատում է թագավորի
աղջկան:  Փորձում եմ վեր կենալ, բայց  ոտքերս չեն ենթարկվում, միայն մատներս են շարժվում. կարող եմ սեղմել մեկ այս կոճակը, մեկ այն: Աչքերս լարվածությունից
հոգնել են: Ես անօգնական եմ և մենակ այդ անիրական աշխարհում:
Հանկարծ հնչեց զարթուցիչի ձայնը:
— Ա՜խ, ի՜նչ լավ է, որ երազ էր,- բացականչեցի ես:

2.Բառերը բաժանիր բաղադրիչների: Յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության: Օրինակ՝ խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր բառ

Անհայտ-ան+հայտ-ածանցավոր բառ խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր բառ անմտություն-ան+միտք+ություն-ածանցավոր բառ  մթերային-մթերք+ային-ածանցավոր բառ տգեղ-տ+գեղ-ածանցավոր բառ անհավատալի-ան+հավատ+ալի-ածանցավոր բառ միլիոնավոր-միլիոն+ավոր-ածանցավոր բառ չկամ-չ+կամ-ածանցավոր բառ
ցուցանակ-ցույց+անակ-ածանցավոր բառ  կղզյակ-կղզի+ակ-ածանցավոր բառ հայրական-հայր+ական-ածանցավոր բառ  ապաշնորհ-ապ+ա+շնորք-ածանցավոր բառ դժգոհություն-դժ+գոհ+ություն-ածանցավոր բառ  հավաքածու-հավաք+ածու-ածանցավոր բառ լսարան-լսել+արան ծիծաղելի-ծիծաղել+ելի-ածանցավոր բառ անթիվ-ան+թիվ -ածանցավոր բառ մորթեղեն-մորթի+եղեն-ածանցավոր բառ մետաղյա-մետաղ+յա-ածանցավոր բառ բացառիկ-բացառել+իկ-ածանցավոր բառ ասեղնագործություն-ասեղ+նա+գործ+ություն-ածանցավոր բառ
որսորդ-որս+որդ-ածանցավոր բառ պողպատե-պող+պատ+ե-ածանցավոր բառ հնություն-հին+ություն-աշանցավոր բառ գունեղ-գույն+եղ-ածանցավոր բառ մեղմորեն-մեղմ+որեն-ածանցավոր բառ միջնակարգ-միջին+ա+կարգ-բարդ ածանցավոր բուսականություն-բույս+ա+կանություն-ածանցավոր բառ։

3.Կազմիր բարդ բառեր արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով: Յուրաքանչյուր բառով որքան կարող ես: Օրինակ՝ արև-արևածաղիկ, արևաշող

արև-արևածաղիկ,արևաշող,արևապաշտպան,արևայրուք,արևադարձային,արևելյան,արևմտյան,արևկող,լույս-լուսավոր,լուսատու,լուսամուտ,լուսապսակ,լուսին, հող-հողատարածք,հողոտ,սևահող, ջուր-ջրմուղ,ջրամբար,ջրաշուշան,ջրատար, նկար-նկարազարդ,նկարչական:

4.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր`սալոր, գիր, տուն, բարի, տանձ, սեր, արև,
օրինակ՝ սալոր-սալորենի

սալոր-սալորենի,գիր-ձեռագիր,տուն-անտուն,բարի-բարեկամ,տանձ-տանձենի,սեր-սիրալիր,արև-արևադարձային:

5.Հետևյալ արմատներից ու բառերից կազմիր բարդ բառեր.

Գույն+ գեղ-գունագեղ
Արյուն+ հեղ-արյունահեղ
Ջուր+ հեղձ-ջրահեղձ
Ծաղիկ+ փունջ-ծաղկեփունջ
Ես+սեր-եսասեր
Նավ+ վար-նավավար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s