Հականիշ բառեր

.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`բարձր — ցածր, տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

միշտ – երբեք
անարատ – արատավոր
ոչնչացնել – ստեղծել
բացահայտ – գաղտնի
թույլ – ամուր
վերջին – առաջին
համաձայնել – հրաժարվել
հանգստանալ – աշխատել
գտնել – կորցնել
հավաքել – վատնել
աջ – ձախ
արթուն – քնած
ընդունել – մերժել

2.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն, լավ, մեծ, ներքև, ուշադիր, բարեկամ, աղքատ, կուշտ, դիտավորյալ, հիշել, վառել, դրական, հրաժեշտ տալ, հյուսել, թույլատրել, ընկնել, գումարել, թափթփել, պապանձվել, գիշեր, ելք, ավարտել, օգնել, արագացնել:

սիրուն – տգեղ
լավ – վատ
մեծ – փոքր
ներքև – վերև
ուշադիր – անուշադիր
բարեկամ – թշնամի
աղքատ – հարուստ
կուշտ – սոված
դիտավորյալ – միամիտ
հիշել – մոռանալ
վառել – հանգցնել
դրական – բացասական
հրաժեշտ տալ – բարևել
տալ – վերցնել
հյուսել – քանդել
թույլատրել – արգելել
ընկնել – բարձրանալ
գումարել – հանել
թափթփել – հավաքել
պապանձվել – խոսել
գիշեր – ցերեկ
ելք – մուտք
ավարտել – սկսել
օգնել – չօգնել
արագացնել – դանդաղացնել

3. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում չշարժվող կենդանին անհետանում է նրանց աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լիքն է միջատներով:

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լռության, այլ աղմուկի աշխարհ է:

4. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

English

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ take, follow, visit, interesting, look at

I taRe my doll to school .They followed the tourists.We visit The National Gallery today.She looked at me.I looked an interesting film yesterday.

Հետևյալ նախադասությունները գրիր անցյալ և ներկա շարունակական ձևերով, օրինակ՝  They play-They played. They are playing.

They sing songs.

They sang songs

They are singing songs.

I spend a wonderful time.

I spent a wonderfwul time.

I am spending a wonderful time.

He has his lunch.

He had his lunch.

He is having his lunch.

They look at the picture.

They looked at the picture.

They are looking at the picture.

 

 

 

  1. They laugh to a lot in their Music lesson. (to laugh)
  2. She come yo us tomorrow. (yo come)
  3. You always count to well. (To count)
  4. We sing to a lot yesterday. (to sing)
  5. They work to much, as their work is very difficult. (to work)
  6. Tomorrow they go to the cinema. (to go)

Моя школа

Я очень люблю свою школу. Я прихожу в школу по утрам. Я очень люблю своих учителей. Я очень люблю своего учителя русского языка. Наш учитель русского языка очень любезно. Я очень люблю своего учителя русского языка

C” is for Colourful

Alphabet Allie was with her friend Candace. They were enjoying a beautiful autumn day together.

“This is a cool but crisp autumn day,” said Alphabet Allie. “‘C’ is for cool and crisp.”

“Look at how colourful the leaves on the trees are,” said Candace. “‘C’ is for colourful.”

“Bright crimson reds and canary yellows,” said Alphabet Allie. “‘C’ is for crimson and canary.”

“Autumn sure is a beautiful season with it’s tall cornstalks and sunflowers,” said Candace. “‘C’ is for cornstalks.”

“Look at that chipmunk under that tree,” said Alphabet Allie. “He is so curious. ‘C’ is for chipmunk and curious.”

“He is also cute,” said Candace. “‘C’ is for cute.”

Candace and Alphabet Allie had a wonderful day together exploring the autumn season.

Մխիթար Սեբաստացու մասին

Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676 թվականի փետրվարի 7-ին՝Սեբաստացին սովորել է Սեբաստիայի Սբ Նշան, ապա՝ Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում: Մխիթար Սեբաստացին աշխարհաբարի քերականության առաջին դասագրքի՝ «Դուռն քերականության աշխարհաբար լեզվին հայոց»-ի (1727 թ.) հեղինակն է: